Työnohjaus, valmennus ja fasilitointi

Työnohjaus

Työnohjaus on omaan työrooliin, toimintatapoihin ja työyhteisöön liittyvien kysymysten tutkimista ja jäsentämistä koulutetun työnohjaajan kanssa.

Työnohjaus on ammatillisen kehittymisen väline. Työnohjaus on tavoitteellista toimintaa, jonka avulla ohjattava voi tulla tietoiseksi mahdollisuuksistaan ja vahvuuksistaan sekä löytää uusia näkökulmia.

Työnohjausprosessin aikana työnohjaaja ja ohjattava tapaavat säännöllisesti keskustellakseen työhön liittyvistä kysymyksistä, ilmiöistä, työtavoista ja tunteista. Onnistunut työnohjaus ylläpitää ja edistää hyvinvointia ja on merkittävä tuki erityisesti tunne-elämää kuormittavissa tehtävissä. Tavoitteet työnohjaukselle nousevat ohjattavan tarpeista.

Työnohjauksen muotoja ovat yksilö-, ryhmä- ja työyhteisötyönohjaus. Työnohjaus käynnistyy tutustumistapaamisella, jolloin kartoitetaan tilaajan toiveet työnohjaukselle. Tämän jälkeen tehdään sopimus työnohjauksen aikataulusta, toteutuksesta ja kustannuksista. Sopimuskausi on ½ -2 vuotta ja tapaamiset järjestetään 3-4 viikon välein.

Lue lisää työnohjauksen vaikutuksesta hyvinvointiin Aija Koivun väitöskirjasta

Valmennus

Valmennus poikkeaa työnohjauksesta siten, että työskentelyn fokus on rajatumpi ja työskentelyn on kestoltaan lyhyempi. Yksilövalmennusta voidaan hyödyntää uuden työtehtävän alkaessa tai esimiestyön kysymyksissä.

Ryhmävalmennuksia ovat työyhteisövalmennukset ja esimiesvalmennukset, jotka suunnitellaan yhteistyössä tilaajan kanssa. Näin voidaan yhdessä asettaa tavoitteet työskentelylle ja arvioida prosessin kesto ja kustannukset.

Fasilitointi

Fasilitointi tarkoittaa ryhmäprosessien kuten organisaation kehittämispäivien suunnittelua ja toteuttamista. Fasilitaattori ohjaa työryhmän keskustelua erilaisia menetelmiä apunaan käyttäen ja auttaa ryhmää saavuttamaan tavoitteensa.

Tyypillisiä toimeksiantoja ovat kehittämispäivän suunnittelu ja ohjaus tai työmenetelmien kehittäminen. Kehittämispäivien aiheita voivat olla mm. työyhteisön arvot, asiakaslähtöisyys, yhteistyön kehittäminen, työparityöskentely, vuorovaikutustaitojen merkitys työssä tai työyhteisön pelisäännöt.