Koulutukset ja luennot

Kouluttautuminen on tapa jäsentää ja ottaa haltuun työssä kohdattavia ilmiöitä. Kouluttajana pidän tärkeänä, että koulutus herättää ajatuksia ja oivalluksia sekä tarjoaa työkaluja arjen tehtäviin.

Voimme suunnitella yhdessä räätälöityjä koulutuksia tai yksittäisiä luentoja juuri sinun työyhteisösi tarpeisiin. Voit myös tutustua valmiisiin koulutuspaketteihin alla olevista koulutusesitteistä. Lue lisää minkälaisille asiakkaille olen järjestänyt koulutusta.

Työhyvinvointia vuorovaikutuksen keinoin

Vuorovaikutustavat ja -taidot ovat merkittävä tekijä organisaation toiminnassa. Avoin ja rakentava vuorovaikutus sekä yhdessä luodut pelisäännöt ennaltaehkäisevät ja helpottavat yhteistyötä ja ennaltaehkäisevät ristiriitojen kärjistymistä työskentelyä hankaloittavaksi konfliktiksi.

Koulutuskokonaisuuden tavoitteena on tukea työhyvinvointia ja työssä jaksamista kehittämällä ja vahvistamalla työyhteisön vuorovaikutustaitoja ja keskusteluvalmiutta, kykyä käsitellä asiakaspalautetta sekä selviytyä haasteellisiksi koetuista asiakastilanteista.

Kehityskeskustelut - mahdollisuus kehittää ja kehittyä

Tulosta koulutusesite

Lähes kaikissa organisaatioissa käydään vuosittain kehityskeskusteluja työntekijän ja esimiehen välillä. Onnistunut kehityskeskustelu edellyttää molempien osapuolten valmistautumisen ja panoksen yhteiseen dialogiin. Kehityskeskusteluihin motivoitunut henkilökunta asennoituu prosessiin vastuullisesti.

Kehityskeskustelut – mahdollisuus kehittää ja kehit tyä -koulutuksen tavoitteena on kirkastaa kehityskeskustelun merkitys koko organisaation kannalta sekä valmentaa esimiehiä keskustelujen läpiviemiseen tavoitteiden suuntaisesti.

Vapaaehtoistoiminnan organisointi ja rakenteet -kohti tehokkaampaa resurssien käyttöä

Tulosta koulutusesite
Vapaaehtoistoiminnan organisointi on kiinnostava ja haasteellinen tehtävä. Toiminnan suunnittelussa on huomioitava sekä ympäröivä yhteiskunta, organisaation rakenne sekä tehtävä, johon vapaaehtoistoimintaa hyödynnetään. Hyvin toimiva vapaaehtoistyö edellyttää suunnitelmallisuutta ja toimintaa tukevia rakenteita.

Vanhemmuus ja lapsi erossa – miten auttaa eroa tekeviä ja eronneita vanhempia huomioimaan lapsi erossa?

Tulosta koulutusesite
Lapsen asema vanhempien erossa ja vanhemmuus eron jälkeen ovat teemoja, joita monet sosiaali- ja terveydenhuollon ammattilaiset joutuvat pohtimaan lähes päivittäin työssään. Miten vanhempien ero vaikuttaa lapseen ja miten vanhempien kanssa tulisi työskennellä oman työn rajat huomioiden?

Näitä kysymyksiä voidaan pohtia koulutuksen äärellä. Koulutuksessa tarkastellaan erokriisin vaiheita ja nostetaan esille lapsen näkökulma muuttuvassa perhetilanteessa.